Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Co je to SPGS?

SPGS - neboli Společnost příznivců Gymnázia Karla Sladkovského je složená ze zástupců rodičů studentů a přátel gymnázia. Jejím cílem je zprostředkovávat komunikaci mezi rodiči studentů a vedením školy a napomáhat při řešení nejrůznějších problémů.
Z vybraných členských příspěvků SPGS finančně podporuje různé nadstandardními projekty (předložené samotnými studenty, jejich rodiči či pedagogy gymnázia), pořizuje vybavení a didaktické pomůcky, jejichž zakoupení by zatížilo rozpočet školy, případně na ně škola nemá dostatečné finanční prostředky (podrobněji viz v sekci: Granty).
V neposlední řadě je SPGS organizátorem maturitního plesu a dalších společenských akcí.

Jak se stát členem SPGS?

Členem SPGS se stává automaticky každý, kdo uhradí členský příspěvek (podrobněji viz v sekci: Členské příspěvky).

Jak se stát aktivním členem SPGS?

SPGS by uvítal, kdyby si rodiče v každé třídě vybrali 1-3 zástupce, kteří by hájili zájmy dané třídy na pravidelných schůzkách SPGS a současně by také udržovali zpětnou vazbu mezi SPGS a rodiči. Tito vybraní zástupci tříd se stanou aktivními členy SPGS, a budou zapsání v Knize aktivních členů. Účastní se schůzek SPGS, které se konají 1x měsíčně (vždy 2. středu v měsíci v učeně č. 108 od 18 hod.).
Aktivní přístup rodičů přispěje k dobré spolupráci mezi gymnáziem, SPGS a rodiči, a tím i ke zkvalitnění studia.

Jaká je vnitřní struktura představenstva SPGS?

Společnost má voleného předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře.
Schůzku SPGS řídí předseda pan Jindřich Šavel nebo jeden z místopředsedů pan Daniel Zucconi nebo paní Natalie Kalajdžievová, průběh schůze vždy zaznamenává tajemník paní Markéta Lukešová. Hospodářkou sdružení je paní Eva Pavelková.

SPGS má grantovou komisy, stravovací komisy, redakční radu a plesový výbor.
Grantová komise, jejímž předsedou je pan Daniel Zucconi se schází dle potřeby, hodnotí a schvaluje granty předložené SPGS.
Stravovací komise se snaží monitorovat kvalitu a kvantitu podávaných obědů.
Plesový výbor organizuje společně se zástupci z řad maturantů maturitní ples.

O jakýchkoli otázkách rozhoduje demokratické hlasování všech přítomných aktivních členů (zástupců jednotlivých tříd), předseda může rozhodnutí zvrátit pouze při rovnosti hlasů.

Kontakty 

Společnost příznivců Gymnázia Karla Sladkovského
IČO: 43873570
DIČ: CZ43873570
Číslo účtu: 11756399/0800

Facebook: www.facebook.com/SPGS.Praha

Kontaktní informace

Předseda:
Daniel Zucconi
+420 724 330 472
spgs.predseda@gmail.com

Místopředsedové:
Natalie Kalajdžievová
+420 603 963 273
spgs.mistopredseda@gmail.com
Petr Maršálek
+420 777 009 314
spgs.mistopredseda@gmail.com

Hospodářka:
Ing. Eva Pavelková
spgs.hospodar@gmail.com

Tajemník:
Lenka Pudilová
spgs.tajemnik@gmail.com

Předseda grantové komise:
Daniel Zucconi
+420 724330472
spgs.granty@gmail.com