škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Biologie

Biologie se vyučuje od primy do oktávy (resp. od prvního do čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia). V kvintě, sextě a septimě (resp. v prvním, druhém a třetím ročníku) je doplněna praktickým laboratorním cvičením, kde si studenti ověří získané informace v praxi, pracují s množstvím přírodnin a dalších pomůcek a osvojují si základy vědecké práce. V septimě a oktávě mají studenti možnost přihlásit se na dvouletý volitelný seminář, na kterém probíhá prohlubování znalostí v některých zajímavých tématech, složitější laboratorní práce, navštěvujeme zajímavé přednášky, probíhají terénní exkurze a studenti jsou připravováni na maturitu z biologie a přijímací zkoušky na přírodovědné obory vysokých škol. Při výuce klademe důraz na provázanost tradičních biologických oborů s novodobými poznatky z molekulární biologie, genetiky a ekologie.

 

Učebnice:

Prima – kvarta: Hravý přírodopis 6 – 9 (Taktik)

Kvinta (1. ročník): Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)

Sexta (2. ročník): Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)

Septima (3. ročník): Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)

Oktáva (4. ročník): Genetika, Ekologie pro gymnázia (Fortuna)

 

Vyučující:

Lucie Murysová

Jaroslava Plocková

Barbora Koudelková

Helena Hančlová

Markéta Rohanová

 

Maturitní témata z biologie

 1. Základní ekologické pojmy. Vztah organismu a prostředí. Člověk a prostředí.
 2. Vznik a vývoj života na Zemi. Evoluce rostlin, živočichů a člověka. Paleontologie.
 3. Buňka.
 4. Charakteristika mnohobuněčných organismů – tkáně, pletiva, organogeneze.
 5. Viry a prokaryota.
 6. Nižší a výtrusné rostliny.
 7. Semenné rostliny.
 8. Metabolismus rostlin – vodní režim, výživa, fotosyntéza, dýchání.
 9. Fyziologie rostlin – růst, rozmnožování a vývoj, látkové řízení, pohyby.
 10. Houby (Fungi) a lišejníky.
 11. Živočichové – prvoci a diblastika.
 12. Prvoústí – charakteristika a přehled. Ploštěnci a hlísti.
 13. Měkkýši, kroužkovci.
 14. Členovci.
 15. Druhoústí – charakteristika a přehled. Ostnokožci, strunatci.
 16. Kruhoústí, paryby, ryby.
 17. Obojživelníci, plazi.
 18. Ptáci, savci.
 19. Opěrná a pohybová soustava.
 20. Trávicí soustava, metabolismus látek.
 21. Tělní tekutiny, imunita.
 22. Dýchací a cévní soustava.
 23. Vylučovací soustava, kůže, termoregulace.
 24. Nervová soustava.
 25. Smyslová soustava, látkové řízení organismu.
 26. Rozmnožovací soustava a ontogeneze.
 27. Molekulární genetika, genetika buňky a mnohobuněčného organismu.
 28. Genetická proměnlivost, gonozomální dědičnost, genetika člověka, genetika populací

 

Výsledky školního kola biologické olympiády 2019

Kategorie C