škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Český jazyk a literatura

Výuka mateřského jazyka pracuje s poznatky, které žáci získávají v jiných předmětech: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd, cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova a také v předmětech přírodovědných. Hodiny českého jazyka rozšiřují slovní zásobu žáků, jakož i celého dalšího repertoáru jazykových prostředků.


Výuka se dělí na literární, jazykovou a komunikační výchovu.


Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení. V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.


Výuka probíhá zpravidla v rámci celé třídy. Především na nižším stupni osmiletého gymnázia jsou v rámci třídy připravovány soutěže a vystoupení žáků individuálně nebo ve skupinách – recitace, dramatizace, diskusní fóra. Ve volitelných s eminářích pracují žáci různých tříd téhož ročníku. Během školního roku se žáci účastní poznávacích, jsou vedeni k účasti v rozmanitých soutěžích, a to jak ve školních kolech, tak i ve vyšších, postupových: obvodních, regionálních i celostátních (olympiáda v českém jazyce, recitační a literární soutěže, lingvistická soutěž), účastní se vybraných kulturních akcí a zhlédnou vybraná představení.


Cílem výuky českého jazyka je zdokonalování ústního i písemného vyjadřování studentů, znalost a praktické využívání spisovného jazyka s důrazem na dorozumívací a rétorickou funkci jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu sjednocujícího činitele všech učebních předmětů gymnázia. Literatura pak má výraznou funkci esteticko-výchovnou. Cílem vyučování je jednak poznávání vývoje písemnictví jednotlivých národů od nejstarších dob do současnosti na základě zkoumání a hodnocení typických textů v souvislosti s dobou a osobností autora, jednak naučit se vnímat literární text po stránce obsahové i formální. Studenti se učí rozumět složitějším psaným projevům, vybrat z nich nejdůležitější myšlenky a interpretovat je a zároveň posoudit účel i vhodnost použitých jazykových a uměleckých prostředků. Studenti jsou vedeni k celoživotnímu aktivnímu čtenářství a schopnosti používat kultivovaný jazyk při vytváření vlastních písemných či mluvených projevů.


Ve třetím a čtvrtém ročníku a v septimách a oktávách mají studenti možnost si vybrat si literární seminář s dotací 2 hodiny týdně.