škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Fyzika

 

Fyzika je vyučována od primy do septimy (resp. od prvního do třetího ročníku čtyřletého studia). V septimě a v oktávě (resp. ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia) si studenti mohou také zvolit fyzikální seminář.

Při výuce fyziky klademe důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce a logických schopností. Ve výuce fyziky používáme rovněž heuristické metody, kdy studenti sami  poznávají fyzikální jevy a děje. Důraz je kladen také na to, aby si studenti osvojili správné fyzikální uvažování  a v neposlední řadě i určitou manuální zručnost. Během studia jsou do výuky zařazovány pravidelná cvičení a laboratorní práce

 

Vyučující:

Mgr. Hynek Miler

Mgr. Vladimír Chudáček

Bc. Petr Muzikář

 

Učivo a učebnice v jednotlivých ročnících nižšího stupně gymnázia:

 

 

Prima:

Seznámení s předmětem fyziky, vlastnosti látek, měření fyzikálních veličin, základní popis interakcí, úvod do složení hmoty, elektrické obvody a jejich vlastnosti, zvuk. Převody fyzikálních jednotek

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Prometheus, Praha

Sekunda:

Nauka o pohybu, pojem síly a různé druhy sil, tření, tlak, Newtonovy pohybové zákony, jednoduché stroje, těžiště, hydrostatický tlak, Pascalův a Archimedův zákon, úvod do optiky. Fyzikální vztahy a jejich význam.

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, Prometheus, Praha

Tercie:

Práce, výkon, energie, účinnost, zákon zachování energie, teplo a jeho přenos, změny skupenství, meteorologie, fyzika v kuchyni, tepelné motory, atomová struktura látek, elektrický proud, napětí a odpor, elektrická energie a elektromagnetické jevy. Fyzikální vztahy a jejich úpravy

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 8, Prometheus, Praha

Kvarta:

Elektromagnetická indukce, úvod do mechanického kmitání a vlnění, střídavé napětí a jeho uplatnění, jaderná fyzika a radioaktivita, astronomie, polovodiče.

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Prometheus, Praha

 

Učivo a doporučené učebnice v jednotlivých ročnících vyššího stupně gymnázia:

  

Kvinta  a 1. ročník čtyřletého studia:

Úvod do středoškolské fyziky, měření ve fyzice.  Mechanika hmotného bodu. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. Hydromechanika. Elektrostatika.

Doporučené učebnice:

Fyzika pro gymnázia – Mechanika,  Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

 

Sexta a 2. ročník čtyřletého studia 

Vlastnosti látek různých skupenství, základy termiky a molekulové fyziky.  Vedení proudu v látkách, obvody stejnosměrného proudu. Stacionární magnetické pole.

 

Doporučené učebnice:

Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika,  Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

 

Septima a 3. ročník čtyřletého studia

Kmitání a vlnění. Zvuk. Nestacionární magnetické pole. Střídavý proud. Optika. Speciální teorie relativity. Úvod do fyziky mikrosvěta.

 

Doporučené učebnice:

Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění,  Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Optika, Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity, Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha

 

Doporučná sbírka příkladů z fyziky:

Oldřich Lepil, Fyzika-sbírka úloh pro střední školy, Prometheus , Praha