Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
Projekty
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

Na základě rozhodnutí a podpory MHMP může škola na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí úplaty na stravné nebo nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

STRAVNÉ

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 a je rovněž ke stažení na internetové adrese: pomocprazanum.praha.eu

 

FOND SOLIDARITY

Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (např.: příspěvek na úhradu pobytu na školních akcích, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné)
či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023.

Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude
o příspěvku rozhodováno.

Žadatel podává žádost řediteli školy na zvláštním formuláři – příloha č. 2

 

Základní podmínky:

Oprávněným žadatelem o prominutí úplaty je žák (dále jen „žadatel“) – v případě nezletilosti žadatele zastoupený zákonným zástupcem – který splňuje podmínky uvedené níže.

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

 

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou
z následujících dávek:

 

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.

Proti rozhodnutí ředitele o žádosti žadatele se nelze odvolat.

Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

 Žádosti podávejte podepsané v papírové podobě prostřednictvím kanceláře školy do 10. 11. 2022.

ŽÁDOSTI:   

 Příloha č. 1 - stravné

 Příloha č. 2 - fond solidarity

VÍCE ZDE.