Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

 

 

Maturitní zkoušky - podzim 2022

13. 6. 2022 - Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek odeslány žákům na e-mail.

27. 6. 2022 - Poslední možný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy.

30. 6. 2022 - Poslední možný termín pro předání podkladů k nahrazení zkoušky z cizího jazyka.

30. 6. 2022 - Žák odevzdá seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL. Seznam literárních děl k maturitní zkoušce je třeba sestavit podle vlastního výběru v aplikaci ZDE (uživatelské jméno a heslo bylo žákům předáno 4. 1. 2022).

5. 7. 2022 - Ředitel školy zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

1. 8. 2022 - Žáci se mohou registrovat na výsledkový portál žáka.

15. 8. 2022 - MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky.

1.-5. 9. 2022 - Konání didaktických testů SČ MZ. Více informací ZDE.

10. 9. 2022 - Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám.

12.-13. 9. 2022 - Termín podzimního období pro konání maturitních zkoušek profilové části - ústní část.

 

Maturitní zkoušky - jaro 2022

Dne 30. září 2021 proběhla změna v nastavení maturitních zkoušek a aktualizace maturitních témat.

Registrace na výsledkový portál žáka je spuštěna od 3. 1. 2022 v odkazu ZDE. (aktualizováno 3. 1. 2022)

Odkaz na Maturitní zpravodaj ZDE.

Harmonogram pro maturanty ve školním roce 2021/2022 ZDE.

 

Přihlášku k maturitní zkoušce žák odevzdá nejpozději do:
1. 12. 2021 (pro jarní zkušební období)

Přihláška k maturitní zkoušce byla předána žákům 4.A, 8.E a 8.F dne 18. 11. 2021.

Editovatelná přihláška k MZ 2022 ZDE.

 

Maturitní zkouška se ve školním roce 2021/2022 skládá ze dvou částí - společné a profilové:

I. SPOLEČNÁ (státní) část MZ:

Společná část MZ se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

 • Povinné zkoušky (2) – didaktické testy (DT)
 1. český jazyk a literatura
 1. jeden cizí jazyk (Aj, Fj, Nj)

          nebo

          matematika

 • Nepovinné zkoušky (maximálně 2) – didaktický test (DT) – žák volí z nabídky:

          cizí jazyk (Aj, Fj, Nj), pokud si ho žák nevybral jako povinnou zkoušku

          matematika, pokud si jí žák nevybral jako povinnou zkoušku

          matematika rozšiřující, bez ohledu na to, jaké předměty si žák zvolil jako povinnou zkoušku

 

Společnou část (povinné i nepovinné zkoušky) žák skládá v rámci jednotného zkušebního schématu vyhlášeného CERMATEM v termínu 2. - 5. 5. 2022. Zkušební schéma bude zveřejněno dle podkladů MŠMT během ledna 2022.

Povinné i nepovinné zkoušky žáci konají podle katalogů požadavků k maturitní zkoušce.

 

II. PROFILOVÁ (školní) část MZ:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, z povinné zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek, případně ještě dalších maximálně dvou nepovinných zkoušek.

Struktura profilové (školní) zkoušky:

          1) profilové zkoušky vázané na DT

          1a) český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška

  • písemná práce je souvislý text odpovídající slohové práci s minimálně 250 slovy s časovou dotací 140 minut, výběr je z 5 zadání (slohové útvary, které přicházejí v úvahu: vypravování, úvaha, popis, charakteristika, líčení, článek s prvky publicistického stylu, text s prvky administrativního stylu).
  • ústní zkouška, která probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

   1b) cizí jazyk (AJ, FJ, NJ) – písemná práce a ústní zkouška
   pouze v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve státní části a konal DT, podrobnější informace viz níže

   2) další 3 povinné zkoušky
   - cizí jazyky AJ, FJ, NJ vždy písemná práce a ústní zkouška
   - ostatní předměty pouze ústní zkouška

   Žák, který si zvolil ve státní části MZ cizí jazyk a koná povinně profilovou zkoušku z tohoto jazyka, nemůže si stejný cizí jazyk vybrat, jako předmět dalších profilových zkoušek.

   Žák, který si nezvolil ve státní části MZ cizí jazyk, může si v profilové části vybrat jakýkoliv z cizích jazyků dle nabídky.

   Žák, který si zvolil ve státní části MZ matematiku, může si v profilové části vybrat jakýkoliv z cizích jazyků dle nabídky.

   Profilové (školní) zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.


   3) maximálně dvě nepovinné profilové zkoušky
   Žák může dále maturovat maximálně z dalších dvou různých předmětů, z nichž nekonal povinnou profilovou zkoušku. Tyto předměty volí z nabídky a dle postupu stanovených ředitelem školy viz níže.

 

 

 • KATEGORIE PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI:

Předměty jsou rozděleny do kategorií I. a II. dle časové dotace v učebním plánu školy.


I. matematika, fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis

II. programování a počítačové modelování, dějiny výtvarného umění, ekonomie, psychologie 

 

Žák si volí předměty z uvedených kategorií, přičemž si může vybrat maximálně dva předměty z kategorie II.

 

Žák si tedy volí jednu z následující variant:

1) tři předměty z kategorie I.  nebo
2) dva předměty z kategorie I. a třetí z kategorie II. nebo
3) jeden předmět z kategorie I. a dva předměty z kategorie II.

 

Pokud žák koná zkoušku z dalších maximálně dvou nepovinných předmětů, může si tyto předměty vybrat z kategorie I. i II. bez omezení.

 

Maturitní témata

Maturitní předměty obsahují 20 až 30 maturitních témat.

Je-li maturitní předmět vyučován i formou semináře, pak je učivo semináře součástí maturitních témat daného předmětu. 

 

Průběh a obsah profilové části MZ

Profilové zkoušky z ČJL, AJ, FJ a NJ jsou kombinací písemné práce a ústní zkoušky.

Profilové zkoušky ze všech ostatních předmětů probíhají pouze formou ústní zkoušky. 

 

Písemné práce:

Český jazyk a literatura:

- písemná práce obsahuje 1 část, časová dotace: 140 minut

Zásady pro maturitní písemnou práci z ČJL:

- žák vybírá z 5 témat včetně slohových útvarů

- minimální rozsah práce je 250 slov

- slohové útvary, které přicházejí v úvahu: vypravování, úvaha, popis, charakteristika, líčení, článek s prvky publicistického stylu, text s prvky administrativního stylu

 

Více informací k nastavení písemné práce profilové MZ z ČJL ZDE.

Hodnocení maturitní písemné práce ZDE.

 

Cizí jazyky - AJ, FJ, NJ

AJ (úroveň B2 dle SERR):

- písemná práce obsahuje 2 části, časová dotace: 90 minut

Zadání písemné práce je v anglickém jazyce

 • 1. část) 60 - 70 slov, jeden z těchto možných slohových útvarů: krátká zpráva, vzkaz, e-mail
 • 2. část) 210 - 240 slov, výběr ze tří témat a slohových útvarů: vyjádření názoru, argumentační esej, vyprávění

FJ/NJ (úroveň B1 dle SERR):

- písemná práce obsahuje 2 části, časová dotace: 70 minut

Zadání písemné práce je v českém jazyce

 • 1. část) 60 - 70 slov, jeden z těchto možných slohových útvarů: krátká zpráva, vzkaz, e-mail
 • 2. část) 150 - 180 slov, výběr ze dvou témat a slohových útvarů: dopis, vyprávění

Povolené pomůcky: překladový slovník (neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu)

 

Více informací k nastavení písemné práce profilové části MZ z AJ, FJ a NJ ZDE.

Hodnocení maturitní písemné práce z AJ ZDE.

Hodnocení maturitní písemné práce z FJ a NJ ZDE.

 

Ústní zkouška:

Příprava na ústní zkoušku:

- z českého, anglického, francouzského a německého jazyka trvá 20 minut

- z předmětu programování a počítačové modelování trvá 30 minut

- ze všech ostatních předmětů trvá 15 minut

Ústní zkouška ze všech předmětů v profilové části probíhá před komisí a trvá 15 minut

 

Zkouška z českého jazyka:

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí profilové zkoušky je i ověření jazykových a stylistických znalostí žáka.

 

Zkouška z cizího jazyka (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk):
1) Souvislý projev na dané téma
2) Konverzační část
3) Porozumění textu

 

Obsah a forma jednotlivých částí je uzpůsobena specifiku daného jazyka a požadované úrovni.
Anglický jazyk - úroveň B2
Francouzský jazyk - úroveň B1
Německý jazyk - úroveň B1

 

Ostatní předměty

Obsah a forma jednotlivých zkoušek vychází z témat a specifik jednotlivých předmětů. 

Profilová část maturitní zkoušky je v souladu se školním vzdělávacím programem. 

 

Pravidla hodnocení:

Zkouška z českého jazyka

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Pokud je žák hodnocen alespoň v jedné části zkoušky (písemná práce nebo ústní zkouška) nedostatečně, je celkově hodnocen nedostatečně. V dalším zkušebním období si žák může, po řádném přihlášení k opravné zkoušce, opravit tu formu (písemná práce nebo ústní zkouška), ve které byl hodnocen nedostatečně.

 

Zkouška z cizího jazyka

Maturitní zkouška z anglického, francouzského a německého jazyka se v profilové části koná v kombinaci 2 forem a skládá se z písemné práce a ústní zkoušky před komisí. Výsledná známka se stanoví váženým průměrem, kde ústní zkouška před komisí má váhu 60 % a písemná práce má váhu 40 %. Pokud je žák hodnocen alespoň v jedné části zkoušky (písemná práce nebo ústní zkouška) nedostatečně, je celkově hodnocen nedostatečně. V dalším zkušebním období si žák může po řádném přihlášení opravit tu formu (písemná práce nebo ústní zkouška), ve které byl hodnocen nedostatečně.

 

Zkoušky z ostatních předmětů

Profilové zkoušky budou probíhat pouze formou ústní zkoušky před komisí.

 

Náhrada MZ z cizího jazyka certifikátem

Jednu povinnou a jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19 a vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák na základě žádosti nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to:

- z anglického jazyka na úrovni C1 nebo vyšší podle SERR,

- z německého/francouzského jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

 

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení profilové zkoušky týká těch žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 profilové zkoušky.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části MZ za splnění uvedených podmínek.

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2021/2022 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad předloží žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2022. Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Žák může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT ZDE.

 

Maturitní témata pro předměty ústní zkoušky profilové části MZ 2021/2022:

 

 

Kánon literatury - školní rok 2021/2022

Třída 8.E, 8.F, 4.A

Kánon literatury 2021/2022

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce je třeba sestavit podle vlastního výběru v aplikaci ZDE (uživatelské jméno a heslo bylo žákům předáno 4. 1. 2022).

Žák odevzdává svůj seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL do 31. 3. 2022.

 

Matematika rozšiřující ve šk. roce 2021/2022

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu. K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

Zkouška Matematika rozšiřující proběhne v kmenových školách v termínu 2.-5. května 2022 dle upřesnění MŠMT. Úspěšné absolvování zkoušky se může žákům hodit v rámci přijímacího řízení na celou řadu vysokých škol v ČR, jejichž seznam vč. dalších informací naleznou žáci ZDE. V podzimním zkušebním období 2022 se zkouška uskuteční společně s ostatními didaktickými testy společné části maturitní zkoušky v rámci jednotného zkušebního schématu, tentokrát však na vybraných spádových školách.

Ilustrační test a testy z předchozích let konání zkoušky Matematika+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující, jsou k dispozici ZDE.

Více informací ke zkoušce Matematika rozšiřující ZDE.

 

TERMÍNY ZKOUŠEK:

I. Společná (státní) část MZ

Jarní zkušební období – řádný termín společné části /didaktické testy/:

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 2. května 2022 do středy 4. května 2022. Rozpis termínů včetně časové dotace didaktických testů je k dispozici níže, popř. na webu spol. CERMAT, kde je také jednotné zkušební schéma didaktických testů včetně rozpisu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky. Více informací ZDE.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT DATUM KONÁNÍ ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
Matematika 2. května 2022  8:00 135 min.
Anglický jazyk 2. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Český jazyk a literatura 3. května 2022  8:00 85 min.
Matematika rozšiřující 4. května 2022  8:00 150 min.
Francouzský jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

II. Profilová (školní) část MZ:

Řádný termín
Profilové (školní) části MZ se budou v jarním zkušebním období 2022 konat v následujícím termínu

- písemné práce z ČJL: 11. dubna 2022

- písemné práce z AJ: 12. dubna 2022

- písemné práce z FJ/NJ: 13. dubna 2022

 

- ústní zkoušky: 16.-20. května 2022
- mimořádný termín ústních zkoušek: 6.-8. 6. 2022 (absence při řádném termínu MZ z důvodu covid-19)

Mimořádný termín

Mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání profilových (školních) částí MZ. Žák prokazatelně doloží, že v den konání příslušných zkoušek se k jejich vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušných zkoušek omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky profilové (školní) části MZ.

Podzimní zkušební období 2022

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky a písemné práce profilové části maturitní zkoušky se budou konat v termínech uvedených na začátku této stránky pod názvem Maturitní zkoušky - podzim 2022.

 

Veškeré podrobnosti k maturitní zkoušce najdete na adrese https://maturita.cermat.cz/

 

Status žáka školy

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části MZ do konce měsíce června úspěšně, přestává být žákem školy 30. 6.  2022.

 

V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. et Bc. Romana Mőstla, e-mail: mostl.roman(zavináč)gykas.cz, nebo na Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na info@cermat.cz.