Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
Projekty
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

 

Výsledky JPZ - 4 letý obor dle pořadí

Výsledky JPZ - 4 letý obor dle ev. č.

Výsledky JPZ - 8 letý obor dle pořadí

Výsledky JPZ - 8 letý obor dle ev. č.

 

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 (pro přijetí ve školním roce 2023/2024) ZDE.

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2023/2024 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otevíraných tříd:

 • 1 třída osmiletého gymnázia - 30 žáků,
 • 2 třídy čtyřletého gymnázia - 60 žáků.

 

Počty přihlášených žáků na šk. rok 2023/2024:

 • 1 třída osmiletého gymnázia - 191 uchazečů,
 • 2 třídy čtyřletého gymnázia - 205 uchazečů.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro čtyřleté studium ZDE.
Kritéria pro osmileté studium ZDE.

 

Přihláška ke vzdělávání:

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na každé přihlášce uvede také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy a obory vzdělání jsou na obou tiskopisech uvedeny ve stejném pořadí. Ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu, ve škole uvedené na druhém místě, ve druhém termínu. Na přihlášce musí být podpis uchazeče i zákonného zástupce. Zdravotní potvrzení od svého praktického lékaře uchazeč o studium nedokládá.

Přílohy k přihlášce:

 • Doklad o úspěšné účasti v předmětových soutěžích (kopie diplomu, potvrzení školou apod.)
 • Doporučení školského poradenského zařízení – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vysvědčení ze zahraniční školy – originál nebo ověřená kopie + úředně ověřený překlad

 

Formulář přihlášky ke stažení:

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole ZDE (příloha v pdf)

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole ZDE (editovatelná)

 

Termín pro podání přihlášky:

do 1. března 2023 - termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení 

U přihlášek zasílaných poštou se za den podání přihlášky považuje den odeslání (viz datum na poštovním razítku), nikoli den doručení.

Přihlášku lze podávat v pracovní dny od 7:30 do 15:30 v kanceláři školy v 1. patře, číslo dveří 117.

 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Zasílá ji datovou schránkou, doporučeně poštou nebo ji doručí osobně do kanceláře školy. Prostřednictvím datové schránky lze aktuálně podat přihlášku pouze za podmínky její elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – CzechPOINT (obě strany přihlášky i všechny související přílohy musí být zkonvertovány, bez přiložení této konverze nelze přihlášku podat).

 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz.

 

do 15. března 2023 – základní škola předá žákovi (zákonnému zástupci) ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z ČJL a M.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stránkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory.

 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN

Čtyřletý obor gymnázia 79-41-K/41

13. dubna 2023  14. dubna 2023  10. května 2023  11. května 2023 

Osmiletý obor gymnázia 79-41-K/81

17. dubna 2023 18. dubna 2023 10. května 2023  11. května 2023 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Požadavky k JPZ

Požadavky k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) z českého jazyka a matematiky (Cermat)

Rozsah požadavků pro písemné testy z českého jazyka a matematiky naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz.

 

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí ZDE

 

Právní předpisy:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023:   ZDE