Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Přijímací řízení

Školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

4 letý obor dle registračního čísla ZDE

8 letý obor dle registračního čísla ZDE

 

Informace k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v současné chvíli jsou zpracovávány výsledky přijímacího řízení. U některých uchazečů nastala shoda celkových bodů. I po uplatnění čtyř pomocných kritérií stanovených pro případ rovnosti celkových bodů stále u některých uchazečů ke shodě dochází. 
Ke stanovení jednoznačného pořadí uchazečů se shodou bodů bude proto použita poslední možnost uvedená v kritériích, tedy stanovení pořadí losem. K losování dojde dne 7. 5. v 15:00 hodin v ředitelně - 1. patro, místnost 116 - za přítomnosti tříčlenné komise včetně zástupkyně Školské rady. O losování bude proveden zápis.
6. 5. 2024

Mgr. Tomáš Hušek

ředitel školy

 

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024 (pro přijetí ve školním roce 2024/2025) ZDE.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-odsouhlasila-digitalizaci-prijimaciho-rizeni-na

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2024/2025 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otevíraných tříd:

 • 1 třída osmiletého gymnázia - 30 žáků,
 • 2 třídy čtyřletého gymnázia - 60 žáků.

 

Počty přihlášených žáků na šk. rok 2023/2024:

 • 1 třída osmiletého gymnázia - 191 uchazečů,
 • 2 třídy čtyřletého gymnázia - 205 uchazečů.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

- kritéria pro 8letý obor ZDE

- kritéria pro 4letý obor ZDE

 

 

Přihláška ke vzdělávání:

 • Uchazeč má možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou)
 • Na přihlášce uchazeč závazně zvolí pořadí škol podle jeho priority

 

Způsob podání přihlášky:

 • Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu)
 • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému
 • Papírovou přihláškou s přílohami

 

Přílohy k přihlášce:

 • Doklad o úspěšné účasti v předmětových soutěžích
 • Doporučení školského poradenského zařízení – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vysvědčení ze zahraniční školy – originál nebo ověřená kopie + úředně ověřený překlad

 

Termín pro podávání přihlášek:

 • 1.–20. února 2024 - termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení 

 

Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z ČJL a M.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz .

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

 

 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

 2. NÁHRADNÍ TERMÍN

Čtyřletý obor 79-41-K/41

12. dubna 2024 

15. dubna 2024 

29. dubna 2024 

30. dubna 2024 

Osmiletý obor 79-41-K/81

16. dubna 2024

17. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz.

 

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí ZDE

 

Právní předpisy:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů