Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).

Školská rada byla zřízena 23. 11. 2005 na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0330 se na naší škole v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona). 

VOLBY ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletité žáky

Termín a místo voleb:

19.
11. od 8.00 do 19.00 hodin a 20. 11. od 8.00 do 15.00 hodin, Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8/900, v kanceláři školy - 1. patro, č. 106.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit v rámci třídních schůzek konaných 19. 11. 2019.

Kandidáti do školské rady:

Prokop Šatava

Radek Banýr

Informace k volbám ZDE.

Volební řád pro volby členů školské rady ZDE.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - výzva k účasti, nominace kandidátů

Vážení zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků,
chtěl bych vás touto cestou vyzvat k účasti ve volbách do školské rady, na jejichž základě je nutné zvolit dva členy za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Z tohoto důvodu prosím o nominaci kandidátů. Kandidáty pro volby do školské rady může navrhovat oprávněná osoba, kterou je každý zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů, včetně sebe. Kandidátem může být osoba způsobilá k právním úkonům. Návrhy kandidátů se podávají nejpozději do 8. 11. 2019 přípravnému výboru prostřednictvím kanceláře školy, v pracovní dny, v době 7.45 –15.30 hodin.

Formulář pro návrh kandidátů ke stažení ZDE.

Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) podpis navrhovatele,
d) vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Níže jsou uvedeny informace týkající se školské rady. Školská rada je důležitým orgánem, proto Vás žádám, abyste přistupovali aktivně a zodpovědně jak kvolbámdo školské rady, tak knávrhukandidátů, kteří Vás budou ve školské radě zastupovat. Předpokládaný termín voleb je vden konání třídních schůzek 19.11. 2019. Po nominaci kandidátů proběhne jejich stručné představenína www.gykas.cz. Následné volby proběhnou dle Volebního řádu vydaného a schváleného zřizovatelem.

Stručně zlegislativy: Ustavení školské rady je dána zákonem 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon).

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně;

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

25. 10. 2019                                                                                                     Mgr. Tomáš Hušek
                                                                                                                              ředitel školy

Složení školské rady

  • Tomáš Hadrava -  zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Matyáš Hopp - zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Mgr. Markéta Rohanová - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Jitka Smejkalová - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Albert Kubišta - zástupce zřizovatele - MHMP
  • David Tacl - zástupce zřizovatele - MHMP