Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje své služby podle zákona 72/2005 a jeho pozdějších znění. V případě dlouhodobé individuální práce s nezletilým žákem bude vyžadován individuální souhlas zákonného zástupce. Zletilí žáci vyjadřují svůj souhlas dobrovolnou spoluprací s členem školního poradenského pracoviště.

Veškerá činnost školního psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), v platném znění. Dokumentace školního psychologa je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole). Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

V konkrétních případech jako je např. týrání nebo zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

 

Výchovná poradkyně pro nižší stupeň gymnázia: Mgr. Jana Drhová

Kontakt: drhova.jana(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, 1.patro, kancelář 117

 

Výchovný poradce pro vyšší stupeň gymnázia: Mgr. Martin Procházka

Kontakt: prochazka.martin(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, patro, kabinet 210

 

Činnost výchovného poradce:

Výchovný poradce zajišťuje péči o žáky v oblastech jejich individuálních vzdělávacích potřeb. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a sleduje žáky, kteří byli v poradně vyšetřeni, a ve spolupráci se zákonnými zástupci zpracovává individuální vzdělávací plány. Koordinuje kontakt mezi školou a pedagogickou poradnou v rámci individuálních setkání přímo ve škole. Zajišťuje informovanost žáků o možnostech studia na vysokých školách a uplatnění na trhu práce. Napomáhá při řešení problémových situací žáků. Organizuje pohovory s rodiči, účastní se výchovných komisí, spolupracuje s metodikem prevence a školním.

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Blanka Šídlová

Kontakt: sidlova.blanka(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, 1. patro, kabinet jazyků 102a (průchod učebnou 101)

 

Školní psycholog: Mgr. Marek Mičke

Kontakt: micke.marek(zavináč)gykas.cz, telefon 739 089 404

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, 1.patro, kabinet 111

 

Činnost školního psychologa:

 • práce se školní třídou: zaměřená na podporu spolupráce a zdravých vztahů, i jako prevence rizikového chování. Součástí této práce je diagnostika kolektivu a intervence.
 • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce,
  • žáci se na mě mohou obrátit, např. když mají problémy s učením, s kamarády, spolužáky nebo partnery, pokud chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet, pokud je přepadl smutek, strach nebo je něco trápí nebo pokud si potřebují s někým popovídat a neví s kým atd.
  • rodiče mě mohou kontaktovat, např. když si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích, když máte pocit, že Vaše dítě něco trápí, když přijde náročná rodinná nebo životní situace, když zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat apod.
 • ve spolupráci s výchovnou poradkyní se starám také o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky,
 • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky,
 • konzultace s pedagogy,
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi,
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě,
 • kariérové poradenství.

                                                                 

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697                                                          

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 016 666

Linka bezpečí: 800 155 555

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3

Lucemburská 40, Praha 3 www.ppp3.cz

Poradenský pracovník: Mgr. Petra Horynová

Kontakt: horynova(zavináč)ppp3.cz, telefon 222 717 193, 222 714 077 702 087 106, 702 087 107

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 by ráda informovala zákonné zástupce a plnoleté studenty, že vzhledem k organizačním změnám zanikla doména ppp3a9.cz a e-maily s touto adresou jsou zrušeny a bohužel nám nedojdou. Nové e-mailové adresy pracovníků poradny jsou k nalezení na platné doméně www.ppp3.cz .

Děkujeme za pochopení.