Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Školní poradenské pracoviště

 

Výchovná poradkyně pro nižší stupeň gymnázia: Mgr. Jana Drhová

Kontakt: drhova.jana(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 16:00

1.patro, kancelář 117

 

Výchovná poradkyně pro vyšší stupeň gymnázia: Mgr. Šárka Macková

Kontakt: mackova.sarka(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: středa 11:00 - 12:00

1. patro, kabinet 100 a (průchod učebnou 101)

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Blanka Šídlová

Kontakt: sidlova.blanka(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek od 13:30 do 14:30

Kabinet jazyků 102 a (průchod učebnou 101), 1. patro  

 

Školní psycholog: Mgr. Daniel Patzelt

Tel.:  739 052 428,  222 721 128

E-mail: patzelt.daniel(zavináč)gykas.cz

Kabinet: 111,  1. patro

konzultační dny: pondělí, středa

 

Práce školního psychologa:

 • práce se školní třídou: zaměřená na podporu spolupráce a zdravých vztahů, i jako prevence rizikového chování. Součástí této práce je diagnostika kolektivu a intervence.
 • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce,
  • žáci se na mě mohou obrátit, např. když mají problémy s učením, s kamarády, spolužáky nebo partnery, pokud chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet, pokud je přepadl smutek, strach nebo je něco trápí nebo pokud si potřebují s někým popovídat a neví s kým atd.
  • rodiče mě mohou kontaktovat, např. když si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích, když máte pocit, že Vaše dítě něco trápí, když přijde náročná rodinná nebo životní situace, když zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat apod.
 • ve spolupráci s výchovnou poradkyní se starám také o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky,
 • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky,
 • konzultace s pedagogy,
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi,
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě,
 • kariérové poradenství.

 

"Školní poradenské pracoviště poskytuje své služby podle zákona 72/2005 a jeho pozdějších znění. V případě dlouhodobé individuální práce s nezletilým žákem bude vyžadován individuální souhlas zákonného zástupce. Zletilí žáci vyjadřují svůj souhlas dobrovolnou spoluprací s členem školního poradenského pracoviště."

Veškerá činnost školního psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), v platném znění. Dokumentace školního psychologa je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole). Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

V konkrétních případech jako je např. týrání nebo zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

                                                                         

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697                                                          

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 016 666

Linka bezpečí: 800 155 555

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Lucemburská 40, Praha 3

www.ppp3a9.cz

tel.: 222714077,  702087107,  222717193     

Mgr. Dominika Hoppe

dominika.hoppezavináčppp3a9.cz