Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

AKTUALITY

Odstávka vody - distanční výuka

05. 12. 2022

Vážení zákonní zástupci, žáci,

zítra 6. 12. 2022 bude z důvodu opravy havárie veřejné vodovodní sítě naše škola odstavena
od dodávky vody. Z tohoto důvodu bude škola uzavřena. Žáci se budou vzdělávat v souladu se svým
rozvrhem distančně. Informace a podklady pro výuku budou mít žáci k dispozici v programu Moodle.
Výuka v jednotlivých předmětech bude probíhat formou samostudia, případně on-line - formou
videokonference. Forma výuky je v kompetenci vyučujících daných předmětů.
Strávníci budou mít obědy automaticky odhlášeny.
Děkuji za pochopení.


S pozdravem

Mgr. Tomáš Hušek
 ředitel školy

Den otevřených dveří

24. 11. 2022

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na našem gymnáziu na Dny otevřených dveří, které se konají ve dnech 24. listopadu 2022 (čtvrtek) a 19. ledna 2023 (čtvrtek) vždy od 16:45 do 19:00 hodin.

POZVÁNKA ZDE

Více informací v sekci UCHAZEČI - ZDE

Sledujte nás i na FACEBOOKU a INSTAGRAMU.

 

Prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

02. 11. 2022

Na základě rozhodnutí a podpory MHMP může škola na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí úplaty na stravné nebo nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

STRAVNÉ

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 a je rovněž ke stažení na internetové adrese: pomocprazanum.praha.eu

 

FOND SOLIDARITY

Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (např.: příspěvek na úhradu pobytu na školních akcích, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné)
či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023.

Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude
o příspěvku rozhodováno.

Žadatel podává žádost řediteli školy na zvláštním formuláři – příloha č. 2

 

Základní podmínky:

Oprávněným žadatelem o prominutí úplaty je žák (dále jen „žadatel“) – v případě nezletilosti žadatele zastoupený zákonným zástupcem – který splňuje podmínky uvedené níže.

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

 

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou
z následujících dávek:

 

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.

Proti rozhodnutí ředitele o žádosti žadatele se nelze odvolat.

Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

 Žádosti podávejte podepsané v papírové podobě prostřednictvím kanceláře školy do 10. 11. 2022.

ŽÁDOSTI:   

 Příloha č. 1 - stravné

 Příloha č. 2 - fond solidarity

VÍCE ZDE.

Adaptační skupina – výuka ukrajinských žáků

19. 10. 2022

Адаптаційна група - навчання українських дітей

 

Наша школа планує відкрити адаптаційну групу для українських дітей з листопада 2022 року.

Метою цієї групи є адаптація учнів до довгострокового перебування в Чехії та допомога в інтеграції до чеської системи освіти та середовища. 

На першому етапі учні вивчатимуть чеську мову. У подальшому етапі, окрім чеської мови, викладання буде зосереджене на фахових предметах та на підготовці до вступних іспитів. Навчання включатиме заходи, спрямовані на соціальний аспект адаптації.

Організація навчання:

Викладання відбуватиметься у другій половині дня, 5 днів на тиждень, по 3 уроки щодня.

Учні не будуть вважатися учнями школи, а лише учасниками цієї адаптаційної програми.

У разі прийняття до програми, участь у ній та її завершення є обов'язковими.

Програма є безкоштовною. Учасник сплачує депозит у розмірі 5000 чеських крон, який повертається після завершення програми. У разі частих пропусків занять, проблем з поведінкою учасник може бути виключений з програми. У разі виключення з програми або у разі дострокового виходу заявника з програми учасник не має права на повернення завдатку.

 

Профіль підхожого учасника:

Учень є громадянином України

Має дозвіл на перебування в Чехії

Має закінчено 9 років обов'язкової шкільної освіти

Має намір довгостроково перебувати в Чеській Республіці 

Є зацікавлений у складанні вступних іспитів до чеських середніх шкіл

Кількість місць у групі ─ 15. Зарахування до адаптаційної групи не є гарантованим, школа має право на відбір претендентів.

Якщо Ви зацікавлені у включенні до адаптаційної групи, будь ласка, заповніть онлайн-заяву ─ ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Naše škola plánuje od listopadu 2022 otevřít adaptační skupinu pro ukrajinské žáky.

Cílem této skupiny je adaptovat žáky na dlouhodobý pobyt v České republice a pomoci jim
se začleněním do českého vzdělávacího systému, českého prostředí.

V prvním období se žáci budou učit cíleně český jazyk. V následném období bude výuka kromě českého jazyka zaměřena i na odborné předměty a na přípravu na přijímací zkoušky. Součástí výuky budou aktivity zaměřené na sociální stránku adaptace.

 

Organizace výuky:

Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, 5 dní v týdnu, každý den 3 vyučovací hodiny.

Žáci nebudou žáky školy, budou pouze účastníky tohoto adaptačního programu.

V případě přijetí do programu jsou účast a absolvování programu povinné.

Program je bezplatný. Účastník složí zálohu ve výši 5000,- Kč, která mu bude po absolvování programu vrácena. Při časté absenci, výchovných problémech může být účastník z programu vyloučen.
Při vyloučení z programu, nebo v případě předčasného opuštění programu ze strany uchazeče nemá účastník na vrácení zálohy nárok.

 

Profil vhodného účastníka:

Žák ukrajinské státní příslušnosti

Povolení pobytu na území České republiky

Splněná povinná devítiletá školní docházka

Předpoklad dlouhodobého pobytu v České republice

Zájem o konání přijímacích zkoušek na české střední školy

 

Kapacita skupiny je 15 žáků. Zařazení do adaptační skupiny není nárokové, škola má právo výběru uchazečů.

V případě zájmu o zařazení do adaptační skupiny vyplňte elektronickou žádost - ZDE.

Granty SPGS

10. 10. 2022

Spolek příznivců Gymnázia Karla Sladkovského vyhlašuje nové kolo grantů.

29.10.2022 - odevzdání grantů
9.11. 2022 od 17.00 hod. - obhajoba grantů (místnost č.108)
 

Přivítání žáků prim a 1. ročníku

05. 09. 2022

V historické aule našeho gymnázia proběhlo slavnostní přivítání žáků prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Studenty osobně přivítal ředitel gymnázia Mgr. Tomáš Hušek společně se zástupci ředitele.

Přivítání žáků 1.E, 1.F a 1.A

Ředitelské volno

24. 08. 2022

Z důvodu pokračující rekonstrukce v prostorách školy je na čtvrtek 1. 9. 2022 a pátek 2. 9. 2022 pro žáky vyhlášeno ředitelské volno.

Ředitelské volno neplatí pro žáky 1.A, kteří mají na pátek 2. 9. 2022 naplánovaný seznamovací výlet. Více informací k organizaci seznamovacího výletu obdrží žáci 1.A od třídní učitelky Mgr. Markéty Rohanové. 

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prim a 1.ročníku

21. 06. 2022

Vážení zákonní zástupci budoucích žáků prvních ročníků,

     zveme Vás tímto na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 21. 6. v budově gymnázia. Úvodní společná schůzka všech tříd s vedením školy proběhne od 18.00 v aule školy, následně budou probíhat schůzky s třídními učiteli v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Obsahem schůzky bude předání úvodních informací týkajících se primárně nástupu žáků do školy a připravovaných adaptačních kurzů.

 

Havárie vody

13. 06. 2022

V pondělí 13.6. z důvodu havárie vody (více informací ZDE) končí výuka po 3. vyučovací hodině.  Zákonní zástupci byli telefonicky informováni o dřívějším ukončení výuky. 

Závada odstraněna – výuka bude pokračovat v úterý 14.6. podle rozvrhu.

Závěrečná konference OPEN 51

13. 06. 2022

Vážení žáci, učitelé, rodiče,

dovolte, abychom Vás jménem organizace ITveSkole.cz pozvali na Závěrečnou konferenci OPEN 51, kterou zakončíme realizaci projektu OPEN 51.

Akce se uskuteční v pondělí 13. června 2022 od 9:00 hodin v ZŠ a MŠ Zličín, Míšovická 513/12
155 21, Praha - Zličín

Můžete se těšit na sdílení a výměnu zkušeností, a také praktické ukázky lekcí výukového programu se žáky z partnerských škol.

Vstup je zdarma, více informací najdete na webových stránkách projektu

POZVÁNKA

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projekt Agent - divadelní hra + přednáška

02. 12. 2022

V pátek 2.12. se kvarty zúčastnily projektu Agent - divadelní hra + přednáška

POPRASK - turnaj středních škol basketbal finále chlapci vyšší stupeň

01. 12. 2022

Naši chlapci se zúčastnili finále v basketbalu Poháru pražských středních škol a vybojovali krásné 2.místo!

Potravinová sbírka

29. 11. 2022 - 01. 12. 2022
Naše škola ve dnech 29.11. - 1.12. 2022 pořádala sbírku potravin a drogerie v rámci Giving Tuesday.
Vážíme si toho, že i v této ekonomicky nelehké době se s námi zapojujete do pomoci potřebným. Motto naší sbírky bylo: "Pokud každý na škole donese 1 kg = např. 2 sáčky těstovin, podaří se nám vybrat přes 550 kg!" A to se nám povedlo překonat – vybralo se neuvěřitelných 920 kg potravin a drogerie

Moc Vám všem děkujeme!

 

  
Více informací v letáku ZDE
 

Prohlídka Valdštejnského paláce - sídla Senátu

28. 11. 2022

Studenti 2.A navštívili Valdštejnský palác - sídlo Senátu Parlamentu ČR. Seznámili se s jeho bohatou historií a zároveň s prací zákonodárců horní komory Parlamentu ČR. Exkurze doplňovala učivo ZSV druhého ročníku vyššího gymnázia.

Interaktivní procházka historickou Prahou v anglickém jazyce

28. 11. 2022

Během procházky po Karlově mostě uplatnili studenti 5.E soutěžní formou své znalosti o historické Praze. Pořádáno agenturou Praha hravě s anglicky mluvící průvodkyní.

Muzeum Franze Kafky

25. 11. 2022

Maturitní třídy 8.E a 8.F navštívily muzeum věnované významnému pražskému rodákovi Franzi Kafkovi. Prostřednictvím originální interaktivní výstavy se studenti seznámili s tím, jak Kafku Praha ovlivnila a jakým způsobem ji spisovatel zobrazuje. První vydání Kafkových děl, jeho korespondence, deníky, rukopisy, fotografie i trojrozměrné exponáty, ale také audiovizuální programy ocenili zejména ti, kteří si některé z Kafkových děl zařadí do svého maturitního seznamu. Tyto osobnosti a jejich díla jsou součástí maturitních témat jak v českém, tak v německém jazyce.

PRAGER LITERATUREHAUS

21. 11. 2022

V pondělí 25.11. se zúčastnili studenti z předmaturitních ročníků (7.E a 7.F) interaktivního programu o vývoji pražské německé literatuty. Formou videoprojekce doprovázené přednáškou lektorky si studenti přiblížili osudy skupiny tzv.pražských Němců a jejich nejslavnějších děl. K nahlédnutí zde byly též svazky představitelů jako byl F.Kafka, Max Brod. R.M.Rilke, F.Werfel, ale i jejich pokračovatelů (např. Lenka Reiner).

Simulace legislativního procesu

21. 11. 2022

V pondělí 21.11. si třída 3.A vyzkoušela simulaci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně České republiky.

Návštěva Francouzského institutu v Praze

10. 11. 2022

Studenti francouzštiny tříd 4.E, 4.F a 5.E navštívili Francouzský Institut s cílem seznámit se s nabídkou aktivit spojených s francouzštinou. Prohlédli jsme si mediatéku a vyslechli přednášku o možnostech studia ve Francii.

Předsednictví ČR v Radě EU

10. 11. 2022

Studenti septim a třetího ročníku si poslechli zajímavou přednášku o českém předsednictví ČR v Rdě EU.

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Větší písmo
Prohlášení o přístupnosti