Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE EV. ČÍSLA ZDE

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ZDE

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE EV. ČÍSLA ZDE

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ZDE

 

Dodatek k přijímacímu řízení čtyřletého studijního oboru (k 11. 5. 2021):

1) Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na téže škole a na jeden termín se nedostavil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že ji bude konat (potvrzovat nemusí ten uchazeč, který se již řádně omluvil).

2) Již uplatněný zápisový lístek může uchazeč ve školním roce 2020/2021 přenést, pokud byl přijat v náhradním termínu.

 

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí ve školním roce 2021/2022) ZDE.

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2021/2022 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otevíraných tříd:

 • 2 třídy osmiletého gymnázia - 60 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia - 30 žáků.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro osmileté studium ZDE
Kritéria pro čtyřleté studium ZDE

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021:

 

Obor osmiletého gymnázia:

 1. termín: středa 5. května 2021
 2. termín: čtvrtek 6. května 2021

 

Obor čtyřletého gymnázia:

 1. termín: pondělí 3. května 2021
 2. termín: úterý 4. května 2021

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

 1. termín: středa 2. června 2021
 2. termín: čtvrtek 3. června 2021
 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz .

 

Přihláška ke vzdělávání:

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na každé přihlášce uvede také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy a obory vzdělání jsou na obou tiskopisech uvedeny ve stejném pořadí. Ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu, ve škole uvedené na druhém místě, ve druhém termínu.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Zasílá ji datovou schránkou, doporučeně poštou nebo ji doručí osobně do kanceláře školy.

Nejzazší termín odevzdání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je 1. března 2021.

 

Formulář přihlášky ke stažení:

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole ZDE (příloha v pdf)

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole ZDE (editovatelná)


Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z matematiky a českého jazyka.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stánkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení  pro čtyřleté i víceleté obory.

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Požadavky k JPZ

Požadavky k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) z českého jazyka a matematiky (Cermat)

Rozsah požadavků pro písemné testy z českého jazyka a matematiky naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

 

Organizační zajištění JPZ:

Uchazeči i doprovod jsou povinni dodržovat obecná hygienická a bezpečnostní pravidla platná v danou dobu.

 

Uchazeči bude umožněn vstup do budovy k vykonání JPZ pouze pokud

 1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním JPZ, není-li dále stanoveno jinak.

 

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

 • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby (asistenta) nebo jiné osoby, musí tato osoba také předložit výše uvedený doklad, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. Přítomnost podporující nebo jiné osoby musí být předem se školou domluvena.

 

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

 

Před vstupem uchazeče do budovy školy k vykonání JPZ pověřený zaměstnanec školy zkontroluje výše uvedený vydaný doklad. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání JPZ umožněno.

 

 • hlavní vchod budovy bude otevřen 3. a 4. 5. v 7.45 hod, 5. a 6. 5. v 7.15 hod
 • vstup do budovy bude umožněn pouze uchazečům konajícím JPZ a podporující osobě
 • do budovy budou uchazeči vstupovat jednotlivě
 • při vstupu do budovy je uchazeč povinen použít dezinfekci na ruce
 • všichni uchazeči i další osoby jsou povinni mít v prostorách školy zakrytý nos a ústa a dodržovat hygienická opatření v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZd
 • při vstupu do školní budovy všichni uchazeči předloží ke kontrole originál výše uvedeného dokladu podle bodu b) pověřené osobě a prokáží se pozvánkou k JPZ
 • na informačním panelu u hlavního vchodu budou zveřejněny seznamy rozsazení uchazečů do jednotlivých učeben
 • podle rozpisu uvedeného v tabulce níže se uchazeči přemístí do dané učebny
 • na chodbách a v učebnách dbají uchazeči pokynů zaměstnanců školy
 • u vchodu, na toaletách a ve všech učebnách, kde bude probíhat JPZ budou umístěny hygienické potřeby a dezinfekce
 • vždy po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce a dodržovat protiepidemická opatření
 • JPZ v učebnách začíná v 8.30 hod a pokračuje v souladu s časovým schématem jednotlivých uchazečů uvedeným v pozvánce
 • v době přestávky mezi jednotlivými zkouškami se uchazeči nevzdalují mimo budovu školy a neopouštějí učebnu, s výjimkou nutných důvodů
 • po ukončení JPZ uchazeči jednotlivě opustí budovu školy

 

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání ZDE

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz.

 

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí ZDE

 

Právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů